Novéna devíti prvních pátků

Ježíš Kristus nás sám vybídl k uctívání jeho Nejsvětějšího Srdce. Novéna devíti prvních pátků je takovou modlitbou úcty. Prostřednictvím řeholní sestry sv. Markéty Marie Alacoque dal v roce 1675 těm, kdo ctí a milují jeho Božské Srdce, dvanáct příslibů:

 1. Ty, kdo ctí a milují mé Nejsvětější Srdce, budu těšit ve všech útrapách a protivenstvích.

 2. Požehnám všem jejich pracím a podnikům.

 3. Dám jim všechny milosti potřebné jejich stavu.

 4. Budu jejich bezpečným útočištěm v životě, ale zvláště v hodině smrti.

 5. Hříšníci najdou v mém Srdci pramen a nekonečné moře mého milosrdenství.

 6. Vlažné duše se stanou horlivými.

 7. Horliví dosáhnou brzy velké dokonalosti.

 8. Kněžím dám milost, že pohnou i nejzatvrzelejší hříšníky k pokání.

 9. Rodinám, v nichž bude mé Srdce uctíváno dám pokoj a mír.

 10. Budu žehnat domům, v nichž bude vystaven a ctěn obraz mého Srdce.

 11. Jména těch, kdo rozšiřuji tuto úctu, budou zapsána v mém Srdci a nikdy z něho nevymizí.

 12. VELKÝ PŘÍSLIB: Těm, kteří devět měsíců každý první pátek půjdou ke svatému přijímání, dám milost, že vytrvají až do konce a zemřou v milosti posvěcující.

Podmínky pro novému prvních pátků jsou následující:

 1. Svatá zpověď (stačí i několik dní předem)

 2. Svaté přijímání

 3. Smír Božského Srdce za hříšníky
  (vhodné jsou litanie k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu nebo smírná či zásvětná modlitba, a další z různých modlitebních knížek, anebo modlitba vlastními slovy)

Modlitby

Úkon dostiučinění o Slavnosti Nejsvětějšího Srdce Páně
(Při společné recitaci Úkonu dostiučinění o slavnosti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova lze získat plnomocné odpustky. Podmínkou je svatá zpověď, svaté přijímání, a modlitba na úmysly sv. Otce.)

Nejsladší Ježíši, jemuž se za všechnu lásku odměňuje lidská nevděčnost zapomínáním, lhostejností a pohrdáním, klečíme zde před tvým oltářem a chceme ti zvláštní úctou nahrazovat tak velikou nevšímavost a křivdu, již tvé milující Srdce neustále od lidí zakouší.

Vzpomínáme, že i my jsme byli kdysi mezi těmi nehodnými, jsme proniknuti hlubokou lítostí, a prosíme především pro sebe o tvé milosrdenství. Jsme ochotni dávat náhradou dobrovolné dostiučinění jak za vlastní hříchy, tak i za hříchy těch, kdo daleko zbloudili z cesty spásy a zatvrdili se v nevěře, nechtějí následovat tebe jako svého pastýře a vůdce, nebo se zpronevěřili křestnímu slibu, odhodili sladké jho tvého zákona.

Umiňujeme si tedy, že dostiučiníme za všechny tyto viny a že se přičiníme zvláště o odstranění veškeré nestoudnosti a nemravnosti v životě i v jednání, jimiž se činí nástrahy nevinným duším, znesvěcování svátečních dnů, hrozných rouhání proti tobě a svatým, tupení tvého náměstka na zemi a veškerého kněžstva, zanedbávání velebné Svátosti tvé lásky nebo jejího zneuctívání hroznými svatokrádežemi, konečně i veřejných hříchů národů, které se protiví právům Církve tebou založené a jejímu učitelskému úřadu. Kéž bychom mohli smýt tyto zločiny svou vlastní krví!

Náhradou za urážky tvé božské cti podáváme ti dnes totéž dostiučinění, které jsi kdysi na kříži obětoval svému Otci a které denně ochotně obnovuješ na oltářích, a spojujeme je s dostiučiněním Panny Marie, tvé Matky, všech svatých a zbožných věřících.

Upřímně slibujeme, že všechny hříchy své i hříchy jiných, stejně jako i všechny lhostejnosti ke tvé nesmírné lásce, chceme s tvou milostí odčiňovat pevnou vírou, mravným životem a svědomitým zachováváním přikázání tvého evangelia, zejména přikázání lásky. Ze všech sil se také přičiníme, aby tě lidé již neuráželi, a co nejhojněji tě následovali.

Přijmi od nás, nejdobrotivější Ježíši, na přímluvu blahoslavené Marie Panny Smiřitelky tento dobrovolný závazek našeho smírného dostiučinění, dej nám veliký dar setrvání v dobrém, abychom tobě až do smrti věrně sloužili a jednou se všichni dostali do oné vlasti, kde s Otcem i Duchem Svatým žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.

Modlitba k zasvěcení Srdci Ježíšovu
(Při společné recitaci této modlitby o slavnosti Krista Krále lze získat plnomocné odpustky. Podmínkou je svatá zpověď, svaté přijímání, a modlitba na úmysly sv. Otce.)

K–

Ježíši, Vykupiteli lidského pokolení, shlédni na nás, pokorně klečící před tvým oltářem:

L–

jsme tvoji a tvoji chceme i zůstat.

K– 

Abychom se s tebou ještě vroucněji mohli spojit,

L–

proto se dnes každý z nás dobrovolně zasvěcuje tvému Srdci.

K– 

Mnozí lidé tě dosud nepoznali, mnozí tvými přikázáními pohrdli a odmítli tě;

L–

smiluj se nad nimi, dobrotivý Ježíši, a přitáhni je všechny na své svaté Srdce.

K– 

Buď, Pane, králem nejen svých věrných, kteří tě nikdy neopustili,

L–

ale i marnotratných synů, aby se vrátili brzo do otcovského domu a nezhynuli hladem a bídou.

K– 

Buď, Pane, králem i těch, které od tebe oddělily mylné názory a rozkol;

L–

povolej je k bezpečí pravdy a k jednotě víry, aby byl jeden ovčín a jeden pastýř.

K– 

Daruj své církvi pokoj a svobodu, propůjč všem národům mír a jistotu. Ať ze všech končin země zaznívá jeden hlas:

L–

Sláva božskému Srdci, které nám přineslo spásu. Jemu buď čest a chvála navěky.

V–

Amen.

This page has received . Last update:   .