Novéna devíti prvních sobot

Vedle novény devíti prvních pátků, kterou doporučil Pán Ježíš konat řeholní sestře sv. Markétě Marii Alacoque v r.1687, je známá též novéna devíti prvních sobot. V roce 1925 měla sestra Lucie (jedna z Fatimských vizionářek) zjevení Pána Ježíše a Panny Marie, kdy si Matka Boží přála konat pobožnost pěti prvních sobot za obrácení Ruska. Pán Ježíš toto později rozšířil na devět prvních sobot. Přímo k tomu říká: "Požadavek pěti prvních sobot je známkou pokory mé Matky. Protože se této pokory nevzdala ani v nebi, necítila se hodna, aby se se mnou podílela na stej­ném kultu rovným dílem. A tak je můj požadavek na oplátku projevem mé lásky, neboť bych nesnesl, aby můj podíl byl větší než její, protože ona i já žijeme stejnou láskou."

Přísliby prvních sobot obdržela maďarská řeholní sestra Natálie, která se narodila 1901 u Bratislavy a zesnula v roce 1992 v požehnaném věku nedožitých 91 let. Přísliby obdržela 15. srpna 1942.

Přísliby Pána Ježíše pro novému devíti prvních sobot po sobě následují­cích měsíců, vykonanou ke cti Mariina Neposkvrněného Srdce:

 1. Všechno, oč duše prosí mé Srdce skrze Srdce mé Matky, jim udělím ještě během novény, budou-li o to prosit s důvěrou.

 2. Za všech životních okolností pocítí podporu a požehnání mé Matky.

 3. V těchto duších i v jejich rodinách zavládne mír, porozumění a láska.

 4. V rodinách nebude ani pohoršení ani zklamání ani nespravedlnosti.

 5. Manželé se nerozvedou; rozvedení se zase vrátí k sobě.

 6. Rodiny budou žít ve shodě a vytrvají v pravé víře.

 7. Matky v požehnaném stavu se budou těšit zvláštní ochraně mé Mat­ky a dostanou všechno, oč budou pro sebe a pro své dítě prosit.

 8. Chudí naleznou příbytek a potravu.

 9. Duše najdou zalíbení v modlitbě a utrpení a naučí se milovat Boha, bližního i nepřátele.

 10. Hříšnici se obrátí bez zvláštních překážek, i když bude za ně novéna konána jinou osobou.

 11. Hříšnici neupadnou znovu do svých hříchů a dosáhnou nejen odpu­štění hříchů, ale dokonalou lítostí a láskou získají znovu křestní ne­vinnost.

 12. Kdo tuto novému vykonává ve stavu milosti, ani potom nebude mé Srdce urážet žádným těžkým hříchem, a to až do smrti. (Platí zvláště pro děti.)

 13. Duše, která se upřímně obrátí k Bohu, vyvázne nejenom z věčného ohně, ale i ohně očistce.

 14. Vlažné duše zahoří zápalem a v horlivosti vytrvají a v krátké době dosáhnou velké dokonalosti a svatostí.

 15. Když tuto novénu vykonají rodiče nebo některý člen rodiny, nebude žádné dítě ani nikdo jiný z rodiny zavržen.

 16. Z mladých mnozí obdrží povolání k duchovnímu stavu.

 17. Ti, kteří ztratili víru, opět ji naleznou, a bloudící se zase vrátí do pra­vé církve.

 18. Duchovní a řeholníci zůstanou věrni svému povolání. Ti, kteří se zpronevěřili svému povolání, obdrží milost pokání a návratu.

 19. Rodiče a představení obdrží pomoc nejen v duchovních, ale i v hmo­tných záležitostech.

 20. Duše budou snadno unikat pokušením těla, světa a Satana.

 21. Pyšní se rychle stanou pokornými a nenávistní se nechají přemoci láskou.

 22. Horlivé duše zakusí sladkost modlitby a oběti; nebudou zneklidňovány ani strachem ani pochybami.

 23. Umírající budou z tohoto světa odcházet bez smrtelného zápasu a bez útoků ďábla. Náhlá a nenadálá smrt je nepřekvapí.

 24. Umírající budou uchopeni velkou touhou po věčném životě a ode­vzdají se do mé vůle, umírajíce v náručí mé Matky.

 25. Při soudu zakusí zvláštní ochranu mé Matky.

 26. Duše obdrží milost, aby nad mým utrpením a bolestmi mé Matky po­cítili vnitřní soucit a lásku.

 27. Duším, které touží po dokonalosti, se dostane cti, že obdrží hlavní ctnosti mé Matky; pokoru, čistotu, lásku.

 28. Ať už budou nemocné nebo se těšit úplnému zdraví, bude je dopro­vázet jistá vnitřní i vnější radost a spokojenost.

 29. Duše zamilované do duchovního života obdrží milost, aby bez zvláštních obtíží neustále prožívaly přítomnost mé Matky i mou vlastni přítomnost.

 30. Duše, které pokročily v mystickém sjednocení, obdrží milost, že bu­dou pociťovat, že nežijí samy, ale že v nich žiji já. To znamená, že to já miluji jejich srdcem, modlím se jejich duší, mluvím jejich jazy­kem, sloužím celou jejich bytostí. Budou prožívat zázračnou zkušenost pocitu, že všechno, co v nich je dobrého, krásného, svatého, pokorného, mírného, poslušného, šťastného a velkolepého, jsem ve všem a vždycky já sám, všemohoucí, nekonečný Pán, jediná Láska, jediný Bůh.

 31. Duše, které vykonají tuto novénu, budou po celou věčnost zářit jako čisté lilie kolem Neposkvrněného Srdce mé Matky.

 32. Já, Boží Beránek, s Otcem i Duchem svatým se budu věčně radovat z těchto duší, které září na Neposkvrněném Srdci mé Matky jako lilie a skrze mé Nejsvětější Srdce dojdou věčné slávy.

 33. Duše zamilované do duchovního života budou rychle postupovat v praktikování víry a ctnostného života.

K těmto Ježíšovým slibům připojila Maria svůj "VELKÝ SLIB": "Každou první sobotu v měsíci budou brány pekla uzavřeny. Očistec otevře své brány a mnoho duší bude přijato v nebi. Toto je účinek milosrdné lásky mého Syna, který ho použije, aby odměnil duše, uctívající mé Neposkvrněné Srdce."

Podmínky pro novému prvních sobot jsou následující:

 1. Přistoupit ke svaté zpovědi (stačí i osm dní předem).

 2. Přistoupit ke svatému přijímání.

 3. Pomodlit se 5 desátků růžence.

 4. Čtvrt hodiny rozjímat o tajemstvích svatého růžence (kdo to nedovede, může se pomodlit další růženec).

This page has received . Last update:   .